Mapa de sòls de Catalunya 1:250.000. Soil Taxonomy / World Reference Base for Soil Resources

ACTUALMENT NO ESTÀ DISPONIBLE

11,54 / unitat(s)
Preu sense IVA

Pes de lliurament: 190 g
Formes de lliurament disponibles: Enviament certificat, Enviament certificat, Enviament certificat

El mapa de sòls de Catalunya a escala 1:250.000 (MSC250M) és un document cartogràfic que proporciona una visió global de l'estructura edàfica del país i ofereix, de forma sintètica, informació sobre la distribució dels sòls en el territori, la seva morfologia i les seves característiques físiques, químiques i biològiques.

L'MSC250M és el resultat de la síntesi de les dades edafològiques disponibles en el moment de la seva elaboració, l'any 2018. Aquest procés, dut a terme per l'ICGC, ha consistit en la recopilació, anàlisi i correlació de la informació cartogràfica obtinguda en els diferents treballs de cartografia de sòls que, des dels anys 70 del segle passat, han estat executats a Catalunya.

La síntesi de la informació de les àrees de les quals es disposava d'una cartografia més detallada, bàsicament conformada per les zones cartografiades des de l'any 1983, a escala 1:25.0000, pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i, també, per les cartografies més recents que, des de l'any 2005, està elaborant l'ICGC dins del programa Mapa de Sòls de Catalunya, a escala 1:25.000, han servit com a base per desenvolupar el model conceptual sòl-paisatge d'algunes àrees pilot. Aquests models s'han anat refinant amb cartografies a altres escales disponibles de diferents àrees del territori, així com amb diversos treballs, informes i articles edafològics que, tot i no ser concebuts amb finalitats cartogràfiques, han aportat una valuosa informació.

En aquells indrets on no existia aquesta cartografia detallada s'han realitzat uns treballs específics per a aquest projecte. Aquestes cartografies s'han executat en base a l'estudi d'escandalls excavats en el terreny amb mitjans mecànics i a transsectes que han facilitat l'observació dels diferents tipus de sòls desenvolupats al territori a partir de talls naturals, trinxeres obertes amb altres objectius, miniescandalls excavats i sondejos efectuats amb barrines manuals. A més, bona part dels perfils descrits durant aquests treballs s'han mostrejat i analitzat en laboratoris especialitzats a fi de determinar-ne les seves principals característiques físiques i químiques que, finalment, s'ha estès als diferents àmbits de Catalunya per a l'elaboració de l'MSC250M.

En aquesta primera edició s'ofereixen dues versions del mateix MSC250M. La primera segueix el sistema de classificació Soil Taxonomy (SSS, 2014), que ha estat el sistema històricament més emprat en les cartografies de sòls a Catalunya. La segona segueix la World Reference Base for Soil Resources (IUSS Working Group WRB, 2015), que és el sistema proposat per a la interoperabilitat de les dades de sòls en les especificacions de la Directiva INSPIRE (Infraestructure for Spatial Information in Europe) i que compta amb la cooperació i recolzament logístic de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO) i de la Unió Internacional de la Ciència del Sòl (IUSS).

CONTINGUT

El mapa de sòls és format per unitats cartogràfiques identificades mitjançant una combinació de color i un codi alfanumèric. Cadascuna d'aquestes unitats cartogràfiques representa una associació dels dos tipus de sòls que més abunden a l'àrea delineada, o que millor representen les seves característiques edafològiques més destacables (SSS, 2017). Aquest tipus d'unitat cartogràfica s'ha considerat com la més convenient per a un mapa d'aquesta escala.

Els tipus de sòls que conformen les unitats cartogràfiques s'han definit en base al material originari, la profunditat efectiva d'arrelament, la classe de drenatge, els horitzons de diagnòstic que presenten i la seva disposició en el perfil, la textura o granulometria dels diferents horitzons, el contingut d'elements grossos i la presència d'acumulacions de carbonats i/o de guix.
Atès el grau de descripció requerit i l'escala de treball d'aquest mapa, en el cas del sistema de classificació Soil Taxonomy s'ha optat per utilitzar el Subgrup (SSS, 2017) com a nivell jeràrquic més adient per a la classificació dels diferents tipus de sòls definits.

La llegenda de l'MSC250M és de tipus explicatiu. A més, en el cas del sistema de classificació Soil Taxonomy, s'ha estructurat tenint en compte els règims climàtics dels sòls. Per a cada unitat cartogràfica es presenta una descripció dels dos subgrups dominants segons les seves característiques químiques i morfològiques. En certs casos, quan això donava lloc a sòls amb propietats significativament diferents, aquestes unitats cartogràfiques han estat subdividides en funció del material original.

Dins de les sis grans agrupacions sorgides de l'organització de la llegenda, les associacions de sòls s'han ordenat, en la mesura que ha estat possible, en funció de la profunditat d'arrelament i del grau de desenvolupament observat en els sòls que composen les diferents associacions. A més, cal indicar que, en el cas dels sòls lítics, les associacions de sòls s'han subdividit per indicar la naturalesa del seu material original. D'aquesta forma, en l'MSC250M, segons el sistema de classificació Soil Taxonomy, s'han definit 61 unitats cartogràfiques.

Els clients que han comprat aquest producte també han comprat

Mapa geològic de Catalunya 1:250.000
11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 147 g
Pes de lliurament: 91 g
Pes de lliurament: 134 g
Pes de lliurament: 164 g
Pes de lliurament: 116 g
*
Preus sense IVA


Examine aquesta categoria: Altres mapes geològics i geofísics